Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε. με πεδίο εφαρμογής: Χωματουργικά Έργα – Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού. Συλλογή, Μεταφορά & Διαχείριση Μη επικίνδυνων Αποβλήτων έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015. Έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Πρότυπο: OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Επίσης, έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.