Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. έχει καθιερώσει και εφαρμόζει με πεδίο εφαρμογής:

  • Χωματουργικά Έργα.
  • Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού.
  • Συλλογή, Μεταφορά & Διαχείριση Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.
  • Ενοικίαση Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου & Εξοπλισμού.
  • Καθαρισμός Ρεμάτων.
  • Παραγωγή & Εμπορία Ανακυκλώσιμων Αδρανών Υλικών.
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ.
  • Λειτουργία οργανωμένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ.

Τα παρακάτω συστήματα ποιότητας:


α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.
γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 2018.
δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012.
ε) Πρότυπο κοινωνικής ευθύνης οργανισμών ISO 26000:2010.