ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα να εκτελέσει τις κάτωθι υπηρεσίες:


 • Χωματουργικές εργασίες
 • Διαχείριση αδρανών υλικών
 • Εκβραχισμοί
 • Κατεδαφίσεις – Καθαιρέσεις
 • Εκσκαφές σε βάθη έως 25,00μ. και περιορισμένους χώρους
 • Έργα οδοποιίας
 • Κτιριακά έργα
 • Φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Αιολικά πάρκα
 • Μετρό Θεσσαλονίκης
 • Έργα υποδομής
 • Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων


Το εξειδικευμένο προσωπικό, ο άψογος επαγγελματισμός, η τήρηση των προσυμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων και η ποιότητα αποτελούν όλους τους λόγους που μας αναδεικνύουν στην νούμερο ένα επιλογή σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.